REGULAMIN DLA KLIENTÓW –
– UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CZERWONĄ SZPILKĘ

§ 1
Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:
Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu, portalu, produktów, usług oferowanych przez firmę Bdirect Magdalena Szewczuk,
Wydarzenie – Każde spotkanie organizowane przez Bdirect Magdalena Szewczuk o charakterze warsztatowo- szkoleniowym pod szyldem Czerwonej Szpilki
Administrator – Bdirect Magdalena Szewczuk, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łubinowej 1/9, nip 898-203-20-80 – właściciel Czerwonej Szpilki.

§ 2
Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży Szkoleń i/lub Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Udostępnianie i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
 3. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
 4. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
 7. Operator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
 8. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla
 9. Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu oraz przesyłane mailowo.

§ 3
Zawarcie umowy i dostawa

 1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zakupu znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 2. Jeśli płatność jest potrzebna po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
 3. Każda Rejestracja i Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.
 5. Wysyłka następuje automatycznie po rejestracji lub dokonaniu płatności i Klient godzi się na otrzymania maili systemowych od Administratora.

§ 4
Zmiany Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

§ 5
Zmiany Terminów i Gwarancja

 1. Administrator zobowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów Wydarzeń.
 2. Jeśli klient zakupił bilet, a termin szkolenia z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia.
 3. Zwrot biletów w przypadku zakupienia go w cenie promocyjnej nie jest możliwy. (Z wyjątkiem zwrotu w terminie ustawowym tj. 14 dni od dnia zakupu).
 4. Administrator udziela Klientowi 14 dniowej Gwarancji Satysfakcji nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez partnerów zewnętrznych.

§ 6
Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej chęć dokonania zwrotu.
 3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 5. Wszelkie reklamacje wymagają formy pisemnej i mogą być kierowane korespondencyjnie na adres: kontakt@czerwonaszpilka.pl

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Magdalena Szewczuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BDirect Magdalena Szewczuk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łubinowa 1 lok. 9, 52-210 Wrocław, NIP: 8982032080 REGON: 932958486.
 2. Dane osobowe Klientów są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity, ze zm.) w celu organizacji konferencji biznesowych Czerwona Szpilka w poszczególnych miastach, realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności przekazywania informacji handlowych za pomocą newslettera.
 3. W celu prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 2 powyżej Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, miasto zamieszkania.
 4. W celu realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer NIP, adres email, numer telefonu kontaktowego.
 5. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do wykonania umowy oraz korzystania z usług, o których mowa w ust. 2 powyżej, jak również rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu.
 7. Dane osobowe udostępnione przez Klientów, są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w tym realizacji umowy sprzedaży, o której mowa w § 3 powyżej.
 8. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 9. Klient ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Dokonując zakupu lub rejestracji w formularzu newslettera Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania umowy.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, o którym mowa w §3 powyżej, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

§ 8
Ceny

 1. Wszystkie, aktualne ceny Wydarzeń podane są w Ofercie w ramach Serwisu.
 2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 3. Podane ceny Wydarzeń zawierają tylko to co jest aktualnie opisane w cenie danego typu biletu

§ 9
Dodatkowe możliwości zakupu biletu na Wydarzenie

Bilety można kupić wpłacając bezpośrednio pieniądze na konto Administratora:
81 1090 2398 0000 0001 0191 1368
Bdirect Magdalena Szewczuk 
Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław

Jeśli dokonujesz wpłaty na konto :
– w tytule przelewu wpisz nazwę i datę wydarzenia, imię, nazwisko oraz swój adres email
– jeśli chcesz otrzymać fakturę, wyślij dane do jej wystawienia na adres kontakt@czerwonaszpilka.pl. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.

§ 10
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Udział w Wydarzeniach Czerwonej Szpilki to również wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku (nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych) w celu promocji marki i kolejnych Wydarzeń. Publikowane zdjecia lub filmy będą dbały o wizerunek każdego Klienta (uczestnika).
 2. Publikacja będzie miała miejsce na na stronie www.czerwonaszpilka.pl oraz na portalach społecznościowych.
 3. Jeśli Klient (uczestnik Wydarzenia) nie wyraża zgody na fotografowanie i/lub filmowanie ma obowiązek zgłosić to przed Wydarzeniem (podczas rejestracji).

§ 11
Zgoda na przetwarzanie danych

Zakup biletu na Wydarzenie organizowane przez Administratora pod szyldem Czerwonej Szpilki jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby organizacji Wydarzeń oraz dalszych celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz.U133 Poz.883).

§ 12
Newsletter Czerwona Szpilka

 1. Administrator za pośrednictwem serwisu www.czerwonaszpilka.pl (dalej jako: „Serwis”) świadczy Usługę Newslettera o charakterze usługi świadczonej drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym, okresowym przesyłaniu Użytkownikom, za ich zgodą, na ich adresy elektroniczne (email) informacji o nowych wpisach na blogu prowadzonym w ramach Serwisu przez Usługodawcę oraz inne informacje dotyczące Usługodawcy (dalej jako „Usługa Newsletter” lub „Usługa”).
 2. Usługa jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 – tekst jednolity).
 3. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usługi może być związane ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się i zapewnia, że działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwia korzystanie przez Użytkowników z Usługi, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługi.
 4. Usługa Bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym §12.
 5. Usługa Newslettera obejmuje okresowe przesyłanie Użytkownikom, za ich zgodą, na ich adresy elektroniczne (email), za pośrednictwem wiadomości email, informacji o nowych wydarzeniach organizowanych w ramach projektu „Czerwona Szpilka” przez Administratora oraz inne informacje dotyczące Administratora.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza subskrypcyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie następujących danych osobowych: adresu poczty elektronicznej (email); zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru pn. „Akceptuję Niniejszy Regulamin”, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz Się”.
 7. Wykonanie przez Użytkownika procedury subskrypcyjnej zgodnie z ust. 6 powyżej jest równoznaczne z:
  1. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest Usługi Newslettera;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celu świadczenia Usługi Newslettera, w tym w celach marketingowych;
  3. wyrażeniem zgody na wysyłanie przez Administratora, za pośrednictwem Usługi Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), na podany adres poczty elektronicznej (email) Użytkownika.
  4. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych przez Bdirect Magdalena Szewczuk z siedzibą we Wrocławiu, prowadzącą działalność pod szyldem „Czerwona Szpilka” oraz Partnerów projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity z dnia 2016.06.28: Dz.U.2016.922, z późn. zm.) oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Bdirect Magdalena Szewczuk  informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.; tekst jednolity z dnia 2016.07.15: Dz.U. z 2016.1030, z późn. zm. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Newslettera w dowolnym momencie. W takim wypadku Administrator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników.
 2. Użytkownicy korzystający z Usługi Newslettera zobowiązani są do powstrzymania się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek; wykorzystywania usług do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu; wykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Usługodawcy.
 3. Do korzystania z Usług Serwisu objętych treścią niniejszego § 12 niezbędne jest:
  1. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
  2. posiadanie adresu elektronicznego (email);
  3. posiadanie oraz korzystanie z przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie stron internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies” i innych podobnych technologii.
 4. Każda ze stron zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających
  z niniejszego § 12 chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Jeżeli Administrator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych mu przez Użytkownika i, wskutek otrzymanego powiadomienia, uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności usług, powstałe w wyniku koniecznych działań technicznych i administracyjnych, jak również za zakłócenia w działaniu Internetu, za dostawę Internetu oraz w sytuacjach wywołanych siłą wyższą.
 7. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkowników, dopuszczających się naruszenia niniejszego § 12.
 8. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji w sprawach dotyczących wykonywania usługi.
 10. Reklamacje należy kierować do Administratora.
 11. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko
  2. adres elektroniczny Użytkownika
  3. opis wszelkich okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo, do nie rozpatrywania reklamacji nie zawierających informacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
 13. Reklamację, należy składać mailowo na adres:
 14. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. Administrator poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, na adres elektroniczny Użytkownika.

I. Informacje ogólne, pliki cookies

 1. Właścicielem i operatorem serwisu jest Magdalena Szewczuk z siedzibą w Wrocław, adres: Na Polance 16a/9 , 51-109 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wrocławiu, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , numer NIP: 8982032080, numer REGON: 932958486.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu.
  3. poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
 5. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 8. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników,
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
 9. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 10. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

II. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

 1. W przypadku gromadzenia danych osobowych przez operatora serwisu są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych które są wyłączenie dobrowolnie podane przez użytkownika serwisu.
 3. W ramach formularza rejestracyjnego mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, login, hasło.
 4. Dane zawarte w formularzach, przekazane operatorowi serwisu przez użytkownika serwisu, nie są udostępniane podmiotom trzecim (z wyłączeniem podmiotów powiązanych operatorem serwisu) inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania rejestracji w ramach serwisu oraz w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów powiązanych z operatorem serwisu, w szczególności oferowania produktów, reklamowych, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/weryfikacyjnym lub w wiadomości e-mail.
 6. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, poprzez wysłanie na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez operatora serwisu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
 8. Użytkownik serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
 9. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi operator serwisu w takim zakresie współpracuje.
 10. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 11. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, operator może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia ma także miejsce w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 12. W wypadkach prawem przewidzianych Fachowcy.pl Ventures S.A. może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich, a w szczególności dla ochrony praw autorskich, z tym że nastąpi to na pisemny wniosek takiej osoby. Podmiot występujący z wnioskiem jest zobowiązany wykazać fakt naruszenia jego praw, a w szczególności wykazać fakt, że przysługują mu prawa autorskie do utworu. Musi także zachodzić podejrzenie naruszenie praw podmiotu składającego wniosek. Operator serwisu może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie/za zgodą użytkownika serwisu lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta kierowana do operatora serwisu jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
 13. Operator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie. Operator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

III. Logi serwera

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  3. nazwa użytkownika pododawana w procesie autoryzacji (logowania),
  4. czas nadejścia zapytania,
  5. kod odpowiedzi http,
  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika,
  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

  Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

 2. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ